مقاله 1

بررسی و نقش اکسین و نوع پیوند در گیرایی و بقای نهال ‌های پیوندی گردوی ایرانی

این تحقیق جهت تعیین نسبت موفقیت پیوند تحت شرایط کنترل شده و داخلی و کنترل نشده بیرونی در بخش تحقیقاتی باغبانی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان انجام گرفت. علاوه بر آن همبستگی بین گیرایی پیوند با مقادیر اکسین، گرفت. چهار ژنوتیپ گردوی ایرانی Juglans regia L. (21-K، 28-K ، 37-OR و 29-OR) بر روی نهال ‌های بذری یکساله و دو ساله پیوند زده شد... سه تاریخ پیوند زنی (اسفند، خرداد و شهریور). همراه با دو روش پیوند زنی (روش پیوند رومیزی امگا و پیوند وصله ‌ای) مورد استفاده قرار گرفت. در پیوند ‌های اسفند ماه گیاهان به وسیله پیوند امگا بر روی نهال ‌های بذری در حال خواب گردو پیوند زده شد و مدت چهار هفته در دمای 3 ± 25 و رطوبت نسبی 90-70 درصد نگهداری شدند. در پیوندهای خرداد و شهریور ماه از پیوند وصله ‌ای استفاده شد و پیوندک ‌ها مستقیما از گیاهان مادری گرفته شد. نمونه برداری از پیوندک ‌ها در زمان پیوندزنی صورت گرفت و بلافاصله در تانک حاوی ازت مایع انداخته و سپس تا زمان آنالیز در دمای 20- درجه نگهداری شد. مقدار اکسین موجود در پیوندک به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالای با فاز معکوس (Reversed Phase HPLC)‌ اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که تحت شرایط منطقه خراسان نسبت موفقیت پیوند در مزرعه   در فاصله زمانی بین اسفند تا فروردین خیلی پایین بوده و دمای پایین اثرات منفی بر موفقیت پیوند دارد ولی تحت شرایط کنترل شده در همان زمان، نسبت موفقیت پیوند بالاتر می‌باشد. از نظر تاریخ ‌های پیوندزنی، بالاترین نسبت موفقیت پیوند (1/71 درصد) از پیوندهای شهریور ماه و پایین ‌ترین درصد آن (1/31 درصد) از پیوندهای اسفند ماه به دست آمد و پیوندهای خرداد ماه از موفقیت نسبتاً خوبی برخوردار بودند. بالاترین نسبت گیرایی و کمترین بقای گیاهان پیوندی از پیوندهای اوایل شهریور به دست آمد ولی شاخه ‌های حاصل از پیوندک کمترین رشد را داشتند. همچنین کمترین نسبت گیرایی و بیشترین بقای گیاهان پیوندی مربوط به پیوندهای اسفند ماه بود و شاخه ‌های حاصل از پیوندک بیشترین رشد را داشتند. در بررسی همبستگی بین نسبت موفقیت پیوند و خصوصیات دیگر، یک همبستگی مثبت بین میزان اکسین و نسبت موفقیت پیوند گیرایی پیوند به دست آمد. همبستگی بین مقادیر اکسین موجود در پیوندک با گیرایی پیوند در ماه ‌های اسفند، خرداد و شهریور به ترتیب برابر 46/0=r ، 56/0=r و 72/0=r بود.

 

 

 

 

آخرین اخبار

تماس با ما

در صورتی که سئوال و یا راهنمایی نیاز دارید با ما تماس بگیرید

آدرس کانال تلگرام: @shekofehealborz
صفحه اینستاگرام: shekofehe.alborz

همراه: 09121610208

 

ساعات کاری

 کلیه روز های کاری ۸ تا ۵ حتی ایام تعطیل